Co to jest fundusz założycielski?

Fundusz założycielski w fundacji rodzinnej to kapitał podstawowy i początkowy, którego wysokość musi zostać określona w statucie fundacji rodzinnej, ustanawianym przez fundatora. Fundusz założycielski musi być wniesiony przez fundatora przed wpisaniem fundacji rodzinnej do rejestru. W przypadku powołania fundacji w testamencie, fundusz musi zostać pokryty w terminie 2 lat od wpisania FR w rejestrze. Minimalna wysokość funduszu założycielskiego to 100.000 złotych. Wartość mienia wniesionego do fundacji rodzinnej w postaci walut obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wniesienia mienia

Istotne cechy funduszu założycielskiego to:

- jest to kapitał początkowy, który będzie wykorzystywany do realizacji celów powołania fundacji rodzinnej

- ustawa o FR nie przewiduje możliwości podwyższenia funduszu założycielskiego

- brak możliwości zwrotu mienia wniesionego na fundusz założycielski (chyba że w ramach wyjątków wskazanych w ustawie).

Co ważne, oprócz funduszu założycielskiego fundator może wnosić do FR mienie, zarówno przy powołaniu fundacji rodzinnej, jak i później, w tym w testamencie (np. tytułem zapisu windykacyjnego).

Mienie wniesione do fundacji ujmowane jest w spisie majątku.