Fundacja rodzinna a spółka - podobieństwa i różnice. Cz.3 Zarząd FR

Fundacja rodzinna posiada obowiązkowy organ, którym jest zarząd. Zasady organizacji tego organu przypominają zasady zastrzeżone dla zarządu w spółkach kapitałowych. Istnieje wiele podobieństw, część regulacji jest analogiczna do tych z kodeksu spółek handlowych. Od strony praktycznej oznacza to, że stosując przepisy ustawy o fundacji rodzinnej zasięgać będziemy do praktyki ugruntowanej na bazie stosowania przepisów o spółkach. Jednakże należy pamiętać o podstawowej różnicy pomiędzy tymi dwoma typami zarządów, a mianowicie naturze fundacji rodzinnej. 

Do zadań zarządu fundacji rodzinnej należy:

  • prowadzenie spraw fundacji rodzinnej oraz reprezentowanie jej;
  • realizacja celów fundacji rodzinnej określonych w statucie;
  • podejmowanie czynności związanych z zapewnieniem płynności finansowej i wypłacalności fundacji rodzinnej;
  • tworzenie, prowadzenie i aktualizowanie listy beneficjentów zgodnie z przepisami ustawy oraz zasadami zawartymi w statucie;
  • informowanie beneficjenta o przysługującym mu świadczeniu
  • spełnianie świadczenia przysługującego beneficjentowi.

Do kluczowego zadania zarządu należy również aktualizacja spisu mienia. Spis mienia ma bowiem znaczenie m.in. przy realizacji świadczeń na rzecz beneficjentów, czy podziale majątku likwidacyjnego. 

Zasady powołania i odwoływania zarządu a także uprawnienia członków zarządu regulować będzie, poza ustawą, statut.

Zarząd może składać się z jednego lub większej liczby członków. Członkiem zarządu będzie mogła być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Funkcję swoją będzie mogła pełnić za wynagrodzeniem. Ustawa zastrzega kadencyjność zarządu.